เอกสารคู่มือการใช้งาน>>
  • คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการและการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning คลิกที่นี่
  • คู่มือการสร้าง Facebook Page เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มตัวอย่าง >>
ตัวอย่างโครงการ >>
  • ตัวอย่างการลงนามรับรองให้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คลิกที่นี่
  • ตัวอย่าง โครงการ DE youth Club Phase1 การทำสื่อดิจิทัลสำหรับชุมชน คลิกที่นี่
  • ตัวอย่าง โครงการ DE youth Club Phase2 การทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน คลิกที่นี่
  • ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการอบรม: >>
แบบฟอร์มและตัวอย่าง อื่นๆ ::>>

 

        

 

This template downloaded form free website templates