ภาพกิจกรรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำฯ | เอกสารประกอบการอบรม | ทำเนียบรุ่น

คลิบรุ่น 2

 

คลิบรุ่น1
 

 

    ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รองรับความแตกต่างกัน ด้านพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายการทำงานผ่านกระบวนการ อบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้สู่ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือหลัก ของการพัฒนา การจัดการความรู้ ของชุมชน สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพ และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  • เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักของการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เยาวชน กลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์เชิงอาชีพ รายได้ และการดำรงชีวิตประจำวันให้สามารถรู้เท่าทันโลก ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล
  • เพื่อสร้างผู้ชำนาญการประจำชุมชนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ลงสู่ชุมชนส่งเสริมสังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโดยโครงการที่จัดทำโดยชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้  และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดสู่แนวทางการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง

   

  เป้าหมายกิจกรรม

  • จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตั้งใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ จำนวน ไม่น้อยกว่า 400 คน และผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ปี 50-56) จำนวน 400 คน
  • จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการทำงานขั้นสูงเพื่อกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 160 คน
  • ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการ/กิจกรรมในชุมชน จำนวน 800 แห่ง/โครงการ โดยมีประชาชน
   เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 12,000 คน
  • จัดฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารแก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน
  • มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรียนได้ด้วยสื่อต่างๆ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

Username

Password

         สมัครสมาชิก
 

 •  
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
web link ::

 

 

www.totacademy.com/ict     Web Counter