วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการให้บริการการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

1.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่นำไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
2.เป็นศูนย์กลางของการจัดอบรม/ประชม/สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร ระดับสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.ร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยม

1.คุณภาพบริการระดับสากล
2.ลูกค้าสำคัญที่สุด
3.ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส
4.ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
5.ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
6.ความสามัคคีและการทำงานร่วมมือกันเพื่อองค์กร