ประวัติสถาบันวิชาการ ทีโอที

พุทธศักราช 2502  :  สำนักงานดำเนินการตามโครงการโทรคมนาคม
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ได้ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้ผลตอบแทนคุ้มค่า การคมนาคมในฐานะที่เป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงได้รับการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วย ดังนั้นในปี 2502รัฐบาลจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างข่ายสาย – โทรคมนาคมสายหลัก โดยจัดตั้งระบบโทรคมนาคมหรือระบบโทรศัพท์ทางไกลอันทันสมัยขึ้น เพื่อให้การติดต่อสื่อสารครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดภายในประเทศ รวมทั้งการใช้งานด้านโทรเลข การกระจายเสียง และการส่งข้อมูลต่าง ๆ
ในการจัดตั้งข่ายสายโทรคมนาคมดังกล่าว รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นมาสำนักงานหนึ่ง เรียกว่า “สำนักงานดำเนินการตามโครงการโทรคมนาคม” เพื่อควบคุมดูแลให้การก่อสร้างข่ายสายโทรคมนาคมสายหลักดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินการจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ปฏิบิติงานจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนั้นวิชาช่างโทรคมนาคมหรือช่างระบบทางไกลยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย จึงไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอได้ จำเป็นต้องสร้างข่างเทคนิคในสาขาโทรคมนาคมขึ้นมาเอง รัฐบาลจึงได้ทำสัญญากับบริษัท TELEVISION ASSOCIATES OF INDIANA ให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและเมื่อหมดสัญญาประมาณต้นปี 2506 บริษัทฯ ได้ผลิตข่างระบบทางไกลได้ทั้งสิ้น 125 คน
พุทธศักราช 2507  :  โครงการศูนย์ฝึกอบรม – ทดสอบและพัฒนาโทรคมนาคม
ต่อมาในกลางปี พ.ศ. 2507 นั้นเอง รัฐบาลได้ดำริที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมขึ้นโดยจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือของ กองทุนพิเศษสหประชาชาติ มีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION) เป็นสำนักตัวแทนบริหาร โครงการนี้มีชื่อว่า “โครงการศูนย์ฝึกอบรม – ทดสอบและพัฒนาโทรคมนาคม” (A TELECOMMUNICATION TRAINING , TEST AND DEVELOPMENT CENTRE) ให้ขึ้นกับสำนักงานดำเนินการตามโครงการโทรคมนาคม ศูนย์ฝึกอบรม ตั้งอยู่ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ส่วนศูนย์ทดสอบและพัฒนาโทรคมนาคม ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฝึกอบรมฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2507 มีกำหนดเวลาดำเนินการ ภายใต้ความช่วยเหลือเป็นเวลา5 ปี โดยกองทุนพิเศษสหประชาชาติให้ความช่วยเหลือ ในด้านผู้เชี่ยวชาญทุนการศึกษาและเครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ ส่วนรัฐบาลไทยนอกจากจะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมงานแล้วยังจะต้องจัดสร้างเอกสารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการที่จำเป็น
พุทธศักราช 2516 : ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม (TELECOMMUNICATION TRIANING CENTER)
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมหลายประการ เช่น เจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่และอุปกรณ์การฝึกต่าง ๆ และโดยที่หลักสูตรการอบรมของศูนย์ฝึกฯ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานขององค์การโทรศัพท์ฯ ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นสิ้นโครงการ 5 ปี ตามสัญญาแล้ว รัฐบาลจึงโอนศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้แก่องค์การโทรศัพท์ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 โดยขึ้นอยู่กับฝ่ายธุรการให้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาและอบรม” ซึ่งต่อมาในปี 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม” (TELECOMMUNICATION TRIANING CENTRE)
ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ประกอบด้วยตัวอาคารที่ทำงาน อาคารเรียน 4 หลัง และหอพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นประมาณ 200 คน มีหัวหน้าศูนย์ฝึกฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หน้าที่หลักของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม คือจัดทำโครงการและแผนกการฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และดำเนินการกำกับการดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
พุทธศักราช 2516 – 2538 : ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม (TELECOMMUNICATION TRIANING CENTRE)
ศูนย์โทรคมนาคมประกอบด้วยหน่วยสนับสนุน 4 หน่วย และกองการฝึกอบรมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมประกอบด้วย สาขาวิชาต่างๆ 8 สาขา (ภาพแผนภูมิการแบ่งส่วนงานของศูนย์ฝึกฯ)

ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION TRIANING CENTER

กองการฝึกอบรม
 (TRAINING DIVISION)

- หน่วยธุรการ
                      (ADMINISTRATION SECTION)
                      - หน่วยบริการ การสอน
                      (EDUCATIONAL  SERVICES  SECTION)
                      - หน่วยบริการทางเทคนิค
                      (TECHNICAL  SERVICES SECTION)
                      - หน่วยห้องสมุด
                      (LIBRARY SECTION)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(BUSINESS  ADNIMISTRATION  SECTION)
- สาวิชาการบัญชีและพัสดุ
(ACCIUNTING  AND  STORE  KEEPING)
- สาขาวิชาโทรศัพท์และโทรเลข
(TELEPHONT  AND  TELEGRAPHY)
- สาขาวิชาแทฟฟิค
(TRAFFIC  ENGINEERING)
- สาขาวิชาวิทยุ
(RADIO)
- สาขาวิชาแคเรียและรับส่ง
(TRANSMISSION)
- สาขาวิชาสายตอนนอก
(OUTSIDE  PLANT)
- สาขาวิขาพิเศษ
(GENERAL)
เนื่องจากศูนย์ฝึกโทรคมนาคม มีหน้าที่หลักในการวางแผนการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้มีการจัดเตรียมโปรแกรมฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกฯ แบ่งออกเป็นหลักสูตรใหญ่ๆ 2 หลักสูตร คือ
            1.หลักสูตรประจำ เป็นหลักสูตรสำหรับช่างระดับต่างๆ ที่ เพิ่งเข้ามาปฎิบัติงานในองคารโทรศัพย์ เพื่อให้เค้าเหล่านั้นได้เรียนรู้ งานในหน้าที่ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ใช้ระยะเวลาการอบรมนาน
2.หลักสูตรพิเศษ เป็นหลักสูตรระยะสั้น จัดขึ้นสำหรับเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และทัศนะคติให้กับผู้ปฎิบัติงานองค์การ ในหลักสูตรนี้ศูนย์ฝึกฯ ได้จัดทำโปรแกรมฝึกอบรม เป็นประจำทุกปี ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เสนอให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์การโทรศัพท์ เพื่อพิจารณาจัดพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม นอกจากนั้น ศูนย์ฝึก ยังได้แจ้งรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว ไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามารับการฝึกอบรมด้วย
 พุทธศักราช 2538  :   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้มีการปรับโครงสร้างยกฐานะสูงขึ้นเป็น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่ศักยภาพของพนักงาน ทีโอที และผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ในการให้บริการฝึกอบรมแก่พนักงาน  ผ่านการจัดระบบงานที่สร้างความมั่นใจในระบบคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสาร  ที่จะมีการติดตามคุณภาพภายในโดยบุคลากรของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจากหน่วยงานภายนอกคือ Certification Body – CB ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของการให้บริการ โดยเน้นที่ส่วนการฝึกอบรมเป็นสำคัญ   / เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางของการประชุมและสัมมนาทางด้านโทรคมนาคม 
 พุทธศักราช  2548 – ปัจจุบัน  :   สถาบันวิชาการ ทีโอที
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ได้แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงคมนาคมมาเป็นบริษัทมหาชน  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   บริษัท  ทีโอที  จำกัด  (มหาชน)  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2548  ศูนย์การฝึกอบรมจึงได้แปลงสภาพเป็น  สถาบันวิชาการ ทีโอที มาจวบจนถึงปัจจุบัน  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ ...ในการให้บริการด้านการเรียนรู้   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยกำหนดภารกิจหลักไว้ 3 ประการ คือ
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่นำไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร 
2.เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทางปัญญาแห่งการเรียนรู้ขององค์กรการเป็นศูนย์กลางของการจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.การร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางด้วยวิธีการต่างๆ  พัฒนาไปสู่การจัดการความรู้  เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้