ติดต่อเจ้าหน้าที่

งานบริการวิชาการ

คุณสุกัญญา เสถียรภาพงษ์
โทร. 02 596 1377

งานบริการ อาคารสถานที่

คุณสุรชัย พิพิธวณิชธรรม
โทร. 02 596 1336

งานบริการ Sport Club

คุณยุทธนา /คุณธนวัฒน์/ คุณมาริสา
โทร. 02 589 0072-3

งานบริการห้องพัก

คุณธณรัช ผิวเกลี้ยง
โทร. 02 596 1606 / 02 596 1609