ห้องพักสำหรับผู้เข้าอบรม และบุคคลทั่วไป

บริการห้องพักสำหรับผู้เข้ารับอบรม และบริการ  
ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่  คุณธณรัช ผิวเกลี้ยง   02 596 1606 / 02 596 1609